Odmena advokáta za poskytnuté služby

Spôsob určenia a výšku odmeny advokáta upravuje  vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena môže  byť určená na základe dohody advokáta a klienta ako tzv. zmluvná odmena, a to

  • hodinová odmena /podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci
  • paušálna odmena /určená paušálnou sumou za celkové vybavenie veci/
  • podielová odmena /určená podielom na hodnote veci, maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presahovať 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania/.

Ak nedôjde k dohode a nie je určená zmluvná odmena, vzniká advokátovi právo na tarifnú odmenu, ktorej výška sa odvíja od hodnoty veci/práva, ktoré je predmetom služby a od celkového počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát klientovi poskytol. Základnú sadzbu tarifnej odmeny určuje vyššie uvedená vyhláška.

Popri nároku na odmenu má advokát nárok aj na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, (najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy…) a na náhradu za stratu času, pokiaľ uskutočňuje úkon právnej služby v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta.

Ak Vás zaujíma, koľko by stálo poskytnutie právnej služby, kontaktujte nás, opíšte nám Váš problém/požiadavku a zašleme Vám našu ponuku.