Právne služby a poradenstvo pre občanov a spotrebiteľov

Advokátska kancelária JUDr. Lena Mišalová poskytuje právne služby aj pre fyzické osoby –nepodnikateľov a osobitne pre spotrebiteľov vrátane právnej pomoci najmä v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného práva a práva spotrebiteľov. 

K službám pre občanov a spotrebiteľov patrí poradenstvo, rokovania s protistranou, tvorba, pripomienkovanie zmlúv a zastupovanie v konaniach pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi. Právne služby pre občanov a spotrebiteľov sa týkajú najmä:

  • realitných obchodov /kúpa, darovanie, zámena a nájom pozemkov, domov, bytov, nebytových priestorov/
  • sporov o určenie neplatnosti právnych úkonov, sporov o určenie vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam
  • vzniku a zániku vecných bremien
  • zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva
  • zrušenia a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • rozvodového konania, určenia vyživovacej povinnosti a úpravy styku rodičov s maloletými deťmi
  • uplatnenia a súdneho vymáhania náhrady škody na zdraví, majetkovej škody, nemajetkovej ujmy, ochrany osobnosti
  • sporov o poistné plnenie a plnenie zo spotrebiteľských zmlúv
  • zmluvného zabezpečenia a súdneho vymáhania peňažných pohľadávok