Právne služby a poradenstvo pre podnikateľov

Podnikateľským subjektom – právnickým aj podnikajúcim fyzickým osobám -poskytujeme komplexné právne služby v oblastiach obchodného práva, pracovného práva, práva nehnuteľností, konkurzného práva a to v sporovej aj v nesporovej agende. Pre obchodné spoločnosti ponúkame poradenstvo v oblasti korporátneho práva. Kancelária poskytuje aj služby tzv. oprávnenej osoby pri zápisoch do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. Osobám, zapísaným v obchodnom registri, kancelária poskytuje služby v súvislosti so splnením novej zákonnej povinnosti doplniť do registra informácie o konečnom užívateľovi výhod. Lehota na splnenie tejto povinnosti uplynie 31.12.2019 a nesplnenie povinnosti v určenej lehote môže byť sankcionované peňažnou pokutou.  

Pri vymáhaní pohľadávok súdnou cestou využívame nový procesný inštitút tzv. upomínacieho konania, ktorý umožňuje klientom podstatne znížiť náklady na súdne konanie. Súdny poplatok v upomínacom konaní je v porovnaní s poplatkom v bežnom konaní znížený na 50%.

K službám pre podnikateľské subjekty patrí najmä:

 • zakladanie a registrácia obchodných spoločností a príprava podkladov pre zmeny zápisov v obchodnom registri vrátane prevodov obchodných podielov
 • zrušenie a likvidácia obchodných spoločností vrátane výmazu z obchodného registra
 • príprava a spracovanie podkladov z valných zhromaždení spoločnosti
 • tvorba a pripomienkovanie interných dokumentov spoločností
 • právne analýzy obchodných prípadov
 • tvorba a pripomienkovanie zmlúv
 • súdne vymáhanie pohľadávok
 • registrácia obchodných známok
 • spracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzných/reštrukturalizačných konaní
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom/reštrukturalizačnom konaní a v konaniach vyvolaných či súvisiacich s konkurzom